tf aboutheader

งานเทศกาลไทย กรุงโตเกียว


งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบุยะ กรุงโตเกียว โดยใช้ชื่องานว่า “งานเทศกาลอาหารไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยให้เป็นที่แพร่หลายในญี่ปุ่น โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้จัดงานหลัก และมีการออกคูหาของร้านอาหารไทยในเขตกรุงโตเกียวและปริมณฑล มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานในปีแรกประมาณ 30,000 คน

หลังจากนั้น สถานเอกอัครทูตฯ ได้จัดงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยใช้สวนสาธารณะโยโยงิเป็นสถานที่ และขนาดของงานขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จากความนิยมไทยในญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ และในการจัดงานครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “งานเทศกาลไทย” เพื่อสะท้อนขอบเขตของงานที่กว้างขึ้นไปสู่มิติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่อาหารไทย และครอบคลุมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย สินค้าผลิตภัณฑ์ไทย และวัฒนธรรมไทย ผ่านการแสดงบนเวที และการสาธิต ทั้งกีฬาไทย นาฏศิลป์ ดนตรีไทย การขับร้องและดนตรีร่วมสมัย โดยกลุ่มคนไทยในญี่ปุ่น และศิลปินจากประเทศไทย
ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 300,000 – 350,000 คน ต่อปี หรือมากกว่า 10 เท่า จากการจัดงานครั้งแรก และได้รับการจัดว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และถือเป็นงานเทศกาลไทยในต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นต้นแบบสำหรับงานเทศกาลไทยในประเทศอื่น ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย
นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ในญี่ปุ่น มิได้มีเพียงงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว แต่ความสำเร็จของการจัดงานนี้ได้ช่วยกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ เกิดแรงบันดาลใจ จัดงานเทศกาลไทยในเมืองอื่น ๆ ของญี่ปุ่นด้วย ได้แก่ นครโอซากา เมืองนาโกยะ เมืองชิสึโอกะ และเมืองเซนได เป็นต้น

IMG 0390
บรรยากาศงาน
DSC 0840
DSC 0063
DSC 0529
IMG 0274
IMG 0187
IMG 0290
DSC 0478
DSC 0470
IMG 2165 Custom
Atmosphere 46
61847
WNT 9726
20190511 Thai Fes   4

tf logo1

Add Friend

© Official Site Thai Festival Tokyo. All rights reserved.